Genel Müdürün Görevleri

Genel Müdürün Görevleri

Genel müdür ait olduğu kurum veya şirket için hedef ve görevler belirlemelidir. Üretim, satış, maliyet, çalışanların sürekliliği, misafir hizmeti ve memnuniyeti, ürün kalitesi, temizlik vs hedefleri gerçekleştirmek için gerekli olan planlama, organizasyon, eğitim politikaları belirlemek.

Genel Müdür Nedir, Sorumlulukları Nelerdir?

Genel Müdür, şirketin yasal temsilcisidir ve şirket işletmelerinin yönlendirilmesi ve yönetimin sorumlu kişidir. Şirketin emanet edildiği en yetkili kişidir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulunun düzenli üyesi olamaz, ancak Yönetim Kurulu üyeleri arasından herhangi birini yerine geçici olarak  vekalet edebilir.

Genel Müdür, Kuruluş Ana Sözleşmesinde atanan ilk kişi hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Bir yönetici olmak bir hissedar olmak için gerekli değildir.Genel Müdür, tamamlayıcı bir şekilde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirir ve şirket performansı hakkında daha sonra raporlar hazırlayarak sunum yapar. Genel Müdür, şirketten yasal olarak sorumludur ve bu bağlamda şirketin işletmelerini ve operasyonlarını etkileyen tüm yasal gerekliliklerin yerine getirildiğini denetleyen kişidir.

Görev süresi belirsizdir ve Yönetim Kurulu tarafından her an çıkarılabilir. Yokluğunda, Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atanan kişi tarafından değiştirilebilir

 • Genel Müdür, Yönetim Kurulunun vermiş olduğu görevlerin yürütülmesinden sorumludur. Bu bağlamda başlıca görevleri şunlardır:
 • Şirketin düzenli olarak yönetim faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Kurumun iç politika ve prosedürlerini  düzenleyin, kurum mührünü kullanın, yazışmaları yayınlayın ve muhasebe kayıtlarının düzenli periyotlarla denetlenmesi ve danışman firmalardan destek alarak kayıtlarının yasal mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi
 • Şirket içerisindeki bölümler arası etkin iletişim ve koordinasyonu sağlamak ve etkinliği arttırmak.
 • Teknolojiyi takip etmek ve şirket politikası haline getirmek. Özellikle yakın zamanlarda adını sıkça duyduğumuz  endüstri 4.0 tüm çalışanlara benimsetmek ve bu alanda çalışmalara hız vermek. Hedeflere bu doğrultuda ilerlemek.
 • Müşteri memnuniyet ve bağlılığını arttırıcı adımlar atmak. Ve bunu şirket politikası haline getirmek.
 • Şirketin karlılık ve verimliliğini analiz etmek ve ilgili birim ve departmanlardan raporlar almak.
 • İşletmenin varlıklarını, demirbaşlarını ve stokları düzenli olarak kontrol etmek ve haftalık analiz raporları almak.
 • Çalışanların verimliliğini arttıracak sistemler geliştirmek.
 • Şirketteki bölümlere yetki çerçevesinde iş planları vermek ve belli periyotlar ile bu akışı analiz etmek ve gerektiğinde müdahalede bulunmak ve yol göstermek.
 • Şirketin gelir ve giderlerini analiz etmek ve raporlamak.
 • Şirket yöneticileri için kariyer planları oluşturmak ve onların bir üst makama terfi etmelerine yardımcı olacak yöntemler geliştirmek.
 • Şirket misyon ve vizyonunu tüm çalışanlara indirgemek ve bu doğrultuda işleri koordine etmek.
 • Şirketin satın alma faaliyetlerini kontrol etmek.
 • Kendisine bağlı çalışanlar arasında iş bölümü yapmak
 • Yurt içi veya yurt dışında olmak üzere, şirketi adli, idari, mali ve siyasi otoriteler önünde şirketin temsil edilmesi
 • Kurul toplantılarının tutanakları, defterleri veya şirket kayıtlarının içeriği ile ilgili belgeler.
  Yıllık raporlar, mali tablolar, yıllık bütçeler, çalışma programları ve diğer faaliyetler için projeleri onayı için Yönetim Kuruluna sunar
 • Yönetim kurulu tarafından ve şirketteki yönetmeliklerle verilen yetkileri tamamen veya kısmen kullanır veya bir kısmını astlarına devreder. Yetki devrinde bulunur.
  Kurul tarafından onaylanan İş Planını yürürlüğe koyar ve gerekli gördüğü yerlerde revizyona gider.
 • Yönetim kurulunun onayladığı bütçeyi hazırlayıp yürütmek ve bütçede değişiklik önermek.
  Şirket sözleşmelerini ve yükümlülüklerini, Yönetmelikler ve Kurumun Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kriterler çerçevesinde imzalar
 • Şirket sözleşmelerini ve yükümlülüklerini, Yönetmelikler ve Kurulun yetki verdiği kriterler çerçevesinde imzalar.
 • Kalkınma planlarını, yıllık eylem planlarını ve yatırım, bakım ve harcama planlarını tasarlar ve uygular.
 • Şirketin personel sayısını oluşturmak için Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kişi sayısını göz önüne alarak, görevleri yerine getirme ve şirket içinde atama yetkileri bulunan iş ilişkileri yürütmek.
 • Hemen şirket işlemleri için gerekli olmayan mevcut fonların yatırıma dönüştürür.
  İlgili yasal düzenlemelerin uygunluğunu ve muhasebe süreçlerini doğrudan denetler.
 • Şirketi adli, idari işlemlerde temsil etmek için avukat tayin eder.
 • Yönetim Kurulunun izni dahilinde ücretleri belirlemek ve yetkileri tayin etmek.
 • Pay sahipleri, bağlı şirketler veya bağlı şirketler ile yapılan işlemler hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunar.
 • Şirketin sahip olduğu imtiyazlar da dahil olmak üzere şirketin gerçek ve kişisel mülklerini, varlıklarını ve haklarını veya elden çıkaracağını ima eden tüm işlemleri, genel olarak, satış, kiralama, hibe kullanımı, rehin, ipotek, ipotek tahvillerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kullanır.
 • Çek senetlerini, tüketim makbuzlarını, makbuz senetlerini ve diğer menkul kıymetleri, sipariş mektuplarını veya akreditiflerini, ipotek bonolarını,  imzalamak, kabul etmek, , yeniden kabul etmek, onaylamak, garanti etmek, uzatmak, indirmek, pazarlık yapmak, protesto etmek ve iptal etmek

Genel müdürün maaşı bölgelere göre ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Genel müdür maaşlarının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler etkili olmaktadır.

 • Genel müdürün eğitimi ve yabancı dil bilgisi
 • Genel müdürün sektörde ki tecrübesi
 • Almış olduğu ödüller
 • Çalışılan şehir.
 • Çalışılan sektör.
 • Firmanın büyüklüğü
 • Firmanın çalışan sayısı
 • Genel müdürün yönetsel ve temel yetkinlikleri.
 • Genel müdürün vizyon ve misyon sahibi olması
 • Liderlik ve önderlik
 • Yönetim kurulunun veya firma sahiplerinin mantalitesi.
Başa dön